linkedin
elementy zacieniające
elewacje perforowane
fotowoltaika zintegrowana
fotowoltaika
skanowanie budynków 3d

ZAPYTANIE OFERTOWE NR_14 oprogramowanie_maszyny

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/DWNP/1.4IIE dotyczące dostawy wartości niematerialnych i prawnych tj. oprogramowanie do nowych maszyn

RECONAL Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych tj. oprogramowania nowych maszyn w ramach projektu pn. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU SPÓŁKI RECONAL” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0003/18.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
  3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

 


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 14/DWNP/1.4IIE NA REALIZACJĘ DOSTAWY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH TJ. OPROGRAMOWANIE DO NOWYCH MASZYN

 

RECONAL Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy wartości niematerialnych i prawnych tj. oprogramowanie do nowych maszyn w ramach projektu pn. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU SPÓŁKI RECONAL” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0003/18.

 

Załączniki:

  1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego – CZĘŚĆ I.
  2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego – CZĘŚĆ II.
  3. Informacja o wyniku postępowania ofertowego – CZĘŚĆ III.