linkedin
elementy zacieniające
elewacje perforowane
fotowoltaika zintegrowana
fotowoltaika
skanowanie budynków 3d

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środków trwałych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środków trwałych tj. stoły i manipulator do montażu uszczelnień i wypełnień

RECONAL Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych tj. stoły i manipulator do montażu uszczelnień i wypełnień w ramach projektu pn. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU SPÓŁKI RECONAL” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0003/18.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
  3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 16/DST/1.4IIE NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. STOŁY I MANIPULATOR DO MONTAŻU USZCZELNIEŃ I WYPEŁNIEŃ

 

RECONAL Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych tj. stoły i manipulator do montażu uszczelnień i wypełnień w ramach projektu pn. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU SPÓŁKI RECONAL” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0003/18.

 

Załączniki:

  1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego – CZĘŚĆ I.
  2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego – CZĘŚĆ II.