linkedin
elementy zacieniające
elewacje perforowane
fotowoltaika zintegrowana
fotowoltaika
skanowanie budynków 3d
Większa konkurencyjność firmy RECONAL
Kontakt
Test


Większa konkurencyjność firmy RECONAL – rozstrzygnięcie

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na przetargu na zakup maszyn i urządzeń w ramach projektu „Większa konkurencyjność firmy RECONAL poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu”, nr wniosku: RPPK.01.04.01-18-0152/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie. Typ projektu: Rozwój MŚP. Postępowanie przetargowe nr 1/17.